Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2017-09-12

Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Kazimiero Šaulio (1872 – 1964) skulptūros atidengimo šventė

Skulptūra atidengiama rugsėjo 16 d. 14.15 val. Švėkšnoje.
Skulptūros autorius - Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, LDS narys skulptorius Arūnas Sakalauskas.

Renginio programa:

11.00 – 12.30 val. Konferencija, skirta K.S. Šauliui atminti (Švėkšnos gimnazija, Sodo g. 11).


13.00 – 14.00 val. Šv. Mišios (Švėkšnos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia).


14.15 – 14.45 val. Paminklo, skirto 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarui Kazimierui Šauliui atminti, atidengimo ceremonija.

 

LDS Klaipėdos skyriaus inf.

 

 

1872 me­tų sau­sio 28 die­ną, Tau­ra­gės aps­kri­ties Švėkš­nos vals­čiaus Stemp­lių kai­me gi­mė Va­sa­rio 16-osios ak­to sig­na­ta­ras, Stei­gia­mo­jo Sei­mo na­rys ku­ni­gas Ka­zi­mie­ras Ste­po­nas Šau­lys.

 

K. Šau­lys šian­dien pri­si­me­na­mas kur kas re­čiau nei dau­ge­lis ki­tų Va­sa­rio 16-osios ak­to sig­na­ta­rų. Gal­būt taip yra to­dėl, kad pa­skel­bus Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę jis ga­na anks­ti pa­si­trau­kė iš po­li­ti­kos ir vi­siš­kai at­si­da­vė pe­da­go­gi­nei bei ga­ny­to­jiš­kai veik­lai. Gal­būt ir to­dėl, kad dirb­da­mas Stei­gia­ma­ja­me Sei­me jis ne­la­bai daž­nai iš­ei­da­vo į tri­bū­ną, teik­da­mas pir­me­ny­bę ra­miam ir ne­la­bai ma­to­mam dar­bui Kons­ti­tu­ci­nė­je ko­mi­si­jo­je. Ne­pa­te­ko pre­la­tas nei į so­vie­ti­nių rep­re­si­jų gniauž­tus, nei į na­cių ges­ta­po aki­ra­tį, o ir po ka­ro pa­si­trau­kęs iš Lie­tu­vos jis at­si­dū­rė to­lė­liau nuo po­li­ti­nių emig­ran­tų cen­trų esan­čio­je Švei­ca­ri­jo­je.

 

Ir vis dėl­to K. Šau­lį ga­li­me lai­ky­ti vie­nu žy­miau­sių tau­ti­nio at­gi­mi­mo vei­kė­jų ir ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos vals­ty­bės kū­rė­jų. Šian­dien tur­būt ma­žai kas pri­si­me­na, kad bū­tent jam bu­vo pa­ti­kė­ta įteik­ti vo­kie­čių oku­pa­ci­nės ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vy­bei Va­sa­rio 16-osios ak­to ko­pi­ją, kad vė­liau jis ta­po vie­nu iš Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jos kū­rė­jų ir že­mės re­for­mos ar­chi­tek­tų, o jo au­to­ri­te­tą Stei­gia­ma­ja­me Sei­me pri­pa­ži­no ne tik krikš­čio­nių de­mo­kra­tų blo­ko, bet ir ki­tų frak­ci­jų at­sto­vai. Dar ma­žiau mi­ni­ma ak­ty­vi pre­la­to so­cia­li­nė veik­la ir jo par­ei­gos Lie­tu­vos ka­ta­li­kų baž­ny­čios ad­mi­nis­tra­ci­jo­je bei dar­bas Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te.

 

lzinios.lt inf.

 

 
Atgal