Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2018-05-03

LDS PRIMENA: XVII-osios tarptautinės Vilniaus tapybos trienalės 2019 IDĖJOS (KONCEPCIJOS) KONKURSAS

Paraiškos teikiamos iki 2018 m. rugsėjo 3 d. / for English see below
Vilniaus tapybos trienalė – tai nuo 1969-ųjų metų Lietuvos dailininkų sąjungos organizuojamas projektas. Remiantis ankstesnių trienalių patirtimi, šis projektas jau yra tapęs svarbiu tarptautiniu Baltijos regiono įvykiu, o rengiant XVII-ą trienalę, siekiama dar labiau išplėtoti geografines ribas. Trienalė ne tik reprezentuoja Lietuvos tapybos lauką tarptautiniu mastu, bet ir siekia dialogo tarp skirtingų kultūrų ir tradicijų.

Trienalė apeliuoja į keitimąsi idėjomis, dalijimąsi vizualinės kultūros informaciniu srautu. Vilniaus tapybos trienalės siejamos ir su jaunųjų menininkų debiutais. Daugiau apie praėjusią trienalę “Nomadiški vaizdai”, vykusią 2016 m. lapkričio 24–gruodžio 31 d. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje, galerijoje „Cechas Vilnius“ ir Kauno paveikslų galerijoje:
https://www.facebook.com/VilniusPaintingTriennial,
https://www.ldm.lt/xvi-tarptautine-vilniaus-tapybos-trienale-nomadiski-vaizdai/,
https://www.delfi.lt/veidai/kultura/xvi-vilniaus-tapybos-trienale-i-venecija-nesidairo.d?id=72972508,
http://www.letmekoo.lt/zurnalas/apie-grynuolius-vilniaus-tapybos-trienaleje-nomadiski-vaizdai/


Konkurso sąlygos:
1. Paraiškos XVII-osios tarptautinės Vilniaus tapybos trienalės idėjos konkursui priimamos iki 2018 m. rugsėjo 3 d.
2. Trienalę numatoma rengti 2019 m. vasarą - rudenį. Planuojama parodos vieta: erdvė, kurią pasiūlys Vilniaus tapybos trienalės idėjos konkurso nugalėtojas (-a).
3. Laisvos formos paraiškas gali teikti fiziniai asmenys: kuratoriai, menininkai, menotyrininkai, dailėtyrininkai, kultūros darbuotojai, kuratorių ar menininkų grupės iš Lietuvos ir / ar užsienio šalių.
4. Pirmenybė teikiama tiems projektams, kurie atitinka Lietuvos dailininkų sąjungos Įstatuose numatytus tikslus ir prioritetus. Su Įstatais galite susipažinti: http://www.ldsajunga.lt/LDS_istatai
5. Kartu su paraiška turi būti pridėtas idėjos (koncepcijos) autoriaus/-ės gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas (CV).
6. Paraiškoje būtina nurodyti siūlomos idėjos pavadinimą, aprašą, tikslus ir uždavinius, preliminarią pasirengimo trienalei programą (numatomus darbus). Galima siūlyti parodos surengimą netikėtose miesto erdvėse.
7. Teikiant paraišką galima siūlyti ir trienalę lydinčių parodų idėjas, kitus temą papildančius renginius (seminarus, pristatymus, edukacines programas ir kt.).
8. Paraiškoje trienalės koncepcija turi būti suformuluota taip, kad trienalės dalyvių iš Lietuvos daugumą sudarytų LDS nariai (daugumos apibrėžtumas bus svarstomas kiekvienu atskiru atveju, atsižvelgiant į koncepcijos pagrįstumą).

 

XVII-osios tarptautinės Vilniaus tapybos trienalės idėjos konkurso paraiškas vertins LDS Tarybos patvirtinta komisija.


Laimėjusios idėjos autorius, jam sutikus, taps trienalės vadovu, dalyvaus organizuojant ir sprendžiant trienalės rengimo klausimus. Su projekto vadovu sudaroma projekto vykdymo sutartis.

 

 

SVARBU: konkurse nugalėjusios idėjos pagrindu bus rengiama LDS paraiška daliniam projekto finansavimui gauti, todėl paraiškas būtina pateikti iki nurodytos datos.

 

Konkurso organizatorius: Lietuvos dailininkų sąjunga.
Konkursą koordinuoja: Evelina Januškaitė-Krupavičė, LDS projektų kuratorė.

 

Paraiškos teikiamos iki 2018 m. rugsėjo 3 d.:

  • adresu Vokiečių g. 4/2 (LDS būstinėje),
  • el. paštu: evelina@ldsajunga.lt,
  • arba siunčiant paštu adresu: Vokiečių g. 4/2, 01130 Vilnius. Ant voko nurodyti “Paraiška Vilniaus tapybos trienalės idėjos konkursui”.

 

Kontaktai pasiteiravimui:
Evelina Januškaitė-Krupavičė,
projektų kuratorė,
evelina@ldsajunga.lt
8 5 2622959

 

- - - - - - - - - - - - - -

Lithuanian Artists‘ Association announces XVIIth International Vilnius Painting Triennial 2019
CONTEST OF IDEA (CONCEPT)


Vilnius Painting Triennial – the project by Lithuanian Artists‘ Association (LAA) since 1969. Considering the experience of past triennials, this project has become an important event in Baltic region. Organizing XVIIth triennial is seeking to broaden the geographical boundaries. Triennial not only represents the field of Lithuanian contemporary painting, but also looking for a dialog among different cultures and traditions. Triennial links to exchange ideas, sharing the stream of visual culture. Vilnius Painting Triennials is connected to debuts of young prominent artists. More information about last triennial "Nomadic Images", which was held in November-December, 2016, at Museum of Applied Arts and Design, at gallery „Tsech“ and Kaunas Picture Gallery:


https://www.facebook.com/VilniusPaintingTriennial,
https://www.ldm.lt/xvi-tarptautine-vilniaus-tapybos-trienale-nomadiski-vaizdai/,
https://www.delfi.lt/veidai/kultura/xvi-vilniaus-tapybos-trienale-i-venecija-nesidairo.d?id=72972508,
http://www.letmekoo.lt/zurnalas/apie-grynuolius-vilniaus-tapybos-trienaleje-nomadiski-vaizdai/


Conditions of participating at the Idea Contest:
1. Applications for the XVIIth International Vilnius Painting Triennial 2019 CONTEST OF IDEA (CONCEPT) is accepted till 6th September, 2018.
2. Triennial is planned to be held in summer-autumn, in 2019. Preliminary location: space, which be suggested by the winner of the Contest.
3. Application form is free. Eligible applicants: curators, artists, art researchers, art critics, culture employees, groups of artists or curators from Lithuania and / or other countries.
4. Priority is given to these projects, which correspond to Articles (Statute) of Lithuanian Artists' Association.
5. Together with application please submit your CV.
6. In application has to be clearly seen the name of concept you propose, short description, aims and goals, preliminary programme of preparation (planned tasks). May be suggested to hold exhibition in unexpected places in Vilnius.
7. In application it is possible to suggest ideas of leading events: exhibitions, seminars, presentations, educational programmes, etc.)
8. The concept of the Triennial has to be stated, that LAA members would be the majority of participants from Lithuania (the amount depends on every single projects individually, considering to reasonableness of idea).
9. Application will be rated by a Jury, approved by the Council of LAA.
10. The winner of idea contest will be given a proposition to become a Head of a project, he will participate and coordinate the process of Triennial organization. With Head of a project will be made up a contract.


IMPORTANT: on the basis of winner‘s idea, it will be prepared an application for partial financing, so please keep in mind the deadline.

 

Organizer of a contest: Lithuanian Artists‘ Association
Coordinator of a contest: Evelina Januškaitė-Krupavičė, LAA projects' curator

Applications acceptable till: 6th September, 2018.


By e-mail: evelina@ldsajunga.lt,
Or by post: Vokiečių g. 4/2, 01130 Vilnius, Lithuania,
Or at the office: Vokiečių g. 4/2, 01130 Vilnius, Lithuania.
 

Lietuvos dailininkų sąjunga, Vokiečių g. 4/2, Vilnius
2018 09 03
 
Atgal