Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2020-04-06

PRATĘSIAMAS paraiškų priėmimo dalyvauti tarptautinėje Vilniaus tapybos trienalėje terminas!

XVII tarptautinė tapybos trienalė [NE]DETERMINUOTA vyks 2020 m. gruodžio 8 - 2021 m. sausio 31 d.
Paraiškos priimamos iki 2020 m. spalio 8 d. (imtinai), siunčiant jas el. paštu: evelina@ldsajunga.lt

XVII Tarptautinė Vilniaus tapybos trienalė
(NE)DETERMINUOTA

 

raktiniai žodžiai: pasipriešinimas, izoliacija kaip laisvė, maištas, susvetimėjimas, laisva valia, atsiribojimas, technologinis determinizmas, sąmoningumas, kontrolės mechanizmai, ribos, hermetiškumas, įtampos laukai, galios santykiai, individualizacija, autonomiškumas, antagonizmas, nesaugumas, neužtikrintumas.


Gyvename neramiais laikais. Kataklizmai, informaciniai karai, pandemijos, biologiniai ginklai, ekologinės katastrofos, pabėgėlių krizės, aneksijos ir kiti pavojai kėsinasi į visuotinę saugumo iliuziją. Įvairios socialinės, kultūrinės, politinės, religinės ideologijos ir dogmos, steigiančios vadinamuosius metanaratyvus, apibrėžia individo autonomiją ir siekia pajungti ją patogiai valdomiems galios aparatams. Prigimtinė žmogaus laisvė šiandien veikiau yra utopinė siekiamybė nei neginčijama duotis.


Metanaratyvai formuoja ir palaiko skirtingas kultūros reikšmes, socialinius santykius, nustato jų ribas, apibrėžia „saugias“ ir „prižiūrinčias“ visuomenės struktūras, o rezistencija ir išsilaisvinimas ištinka kaip izoliacijos simptomas. Remiantis M. Foucault, izoliacija yra individualizacijos kūrimosi sąlyga. Šiandien mus ūmai ištikusi priverstinė izoliacija neišvengiamai sukelia neužtikrintumo, nežinios ir nerimo dėl ateities būseną.


Menas tokiame determinuotame, t. y. sąlygotame, būvyje veikia kaip kontrolę ir laisvą valią kvestionuojanti kūrybinė galia, atrandama per autonomiją ir maištą. Kūrybą iššaukia pasipriešinimas, kuris kartais kyla dėl vidinio antagonizmo, o kartais - dėl išorinių įtampos laukų. Gyvename laike, kai nuolatos tenka būdrauti ir nerimauti. Keisdama savo pavidalus, oponuodama kontrolei, jungdama individualizaciją ir socialinę plotmę, šiuolaikinė tapyba virsta procesualia socialinio diskurso forma ar bent jos galimybe. Šių metų trienalė aktualizuoja laisvės sąlygas visuotinio nestabilumo kontekste, apmąsto jas kaip kasdienybėje tarpstantį lūkestį, tarsi būsimos tikrovės pažadą.


Šios trienalės kontekste metanaratyvas kaip kontrolės mechanizmas ir izoliacija kaip laisvės sąlyga kontekstualiai bus skleidžiama Taikomosios dailės muziejaus (vad. Arsenalo, t. y. ginklų sandėlio) ir urbanistinėje periferijoje įsikūrusio "Dūmų fabriko" erdvėse.


Trienalės parodos vyks 2020 m. gruodžio 8 d – 2021 m. sausio 31 d.

 

Šių metų trienalė dedikuojama 85-osioms Lietuvos dailininkų sąjungos įkūrimo metinėms.

 

Trienalę organizuoja: Lietuvos dailininkų sąjunga.
Pagrindiniai partneriai: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, kultūros erdvė "Dūmų fabrikas", Torunės šiuolaikinio meno centras.
Pagrindinis rėmėjas: Lietuvos kultūros taryba.

 

 

KVIEČIAME MENININKUS TEIKTI PARAIŠKAS DALYVAUTI TRIENALĖS ATRANKOJE

Paraiškos priimamos iki 2020 m. spalio 8 d., tik siunčiant jas el. paštu: evelina@ldsajunga.lt

 

PARAIŠKOS PATEIKIMAS:
1. Prie el. laiško prisegti trienalės parodai siūlomų kūrinių nuotraukas (ne daugiau kaip po 2-4 skirtingų kūrinių nuotraukas, pageidautina JPG failai, ne didesni kaip 2 MB). Kiekviena nuotrauka turi būti pavadinta: Vardas_Pavardė_Kūrinio_pavadinimas_sukūrimo metai
2. Prisegti siūlomus kūrinius lydintį tekstą (pavadinimai, matmenys, medžiagos, medijos, techninės detalės, eksponavimo pobūdis, kūrinio idėjos, kūrybinio ciklo ar kt. aprašas);
3. Prisegti menininko kūrybinės veiklos aprašą (CV) su kontaktine informacija (tel. nr., el. pašto adresas).
4. Laiško temoje įrašyti: PARAIŠKA TRIENALEI. Laiške būtina nurodyti: menininko vardą, pavardę.
5. Atskiros paraiškos formos pildyti nereikia.

 

SVARBU:
1. Galima atrankai siūlyti ne daugiau kaip 4 skirtingus kūrinius, sukurtus nuo 2017 m.; kūrinių matmenys neribojami.
2. Siūlomi kūriniai turi atitikti trienalės temą, koncepciją, raktinius žodžius;
3. Galima teikti kūrinius tapybos žanro rėmuose, taip pat jungiant juos su kitomis medijomis, t. y. instaliacijos, objektai, videomenas, performatyvūs aktai, fotografija, interaktyvūs veiksmai, dokumentacija ir kt.
4. Atrankoje gali dalyvauti visų sričių menininkai, LDS nariai, ne LDS nariai, studentai.

 

Laiškus su privalomais priedais prašome siųsti el. paštu: evelina@ldsajunga.lt


Paraiškos priimamos iki 2020 m. spalio 8 d. imtinai.

 

Daugiau informacijos: Evelina Januškaitė-Krupavičė, evelina@ldsajunga.lt, +370 671 90710.


(EN)

Call for Applications: 17th International Vilnius Painting Triennial
(UN)DETERMINED


Lithuanian Artists' Association inviting artists from all Baltic Region and Poland to apply for 17th International Vilnius Painting Triennial. Event exhibitions will take place in December 2020 - January 2021 in Vilnius, Lithuania. This year organizers actualizes the conditions for freedom in the context of global instability, contemplating them as an expectation intertwined in everyday life like a promise of a future reality.

 

We live in turbulent times. Cataclysms, information wars, pandemics, biological weapons, ecological disasters, refugee crises, annexations, and other dangers encroach on the global illusion of security. The various social, cultural, political, religious ideologies and dogmas that establish the so-called meta-narratives define the autonomy of the individual and seek to subordinate it to conveniently controlled apparatuses of power. Today, natural human freedom is a utopian aspiration rather than an indisputable task.


Metanarratives shape and maintain different cultural meanings, social relationships, define their boundaries and "safe" and "supervising" societal structures, and resistance and liberation occur as a symptom of isolation. According to M. Foucault, isolation is a condition for the development of individualization. The acute isolation that has befallen us today, inevitably leads to a state of uncertainty, the unknown, and anxiety about the future.


Art in such a determined, i.e. conditioned state acts as a creative power questioning control and free will, discovered through autonomy and rebellion. Creation is sparked by resistance, which sometimes results from internal antagonism and sometimes from external fields of tension. We live in a time that requires us to be constantly alert and anxious. By changing its forms, opposing control, combining individualization and the social plane, contemporary painting becomes a procedural form of social discourse or at least an opportunity for it. This year's triennial actualizes the conditions for freedom in the context of global instability, contemplating them as an expectation intertwined in everyday life like a promise of a future reality.


In the context of this triennial, the metanarrative as a control mechanism and isolation as a condition of freedom will be contextually disseminated in the premises of the Museum of Applied Arts (the Arsenal, i.e. the Arms Warehouse) adjacent to the former guardhouse, barracks and/or the Bastion of Defense.


The triennial exhibitions will take place in December 2020 - January 2021.

 

Vilnius Painting Triennial is organized by Lithuanian Artists' Association since 1969. This traditional project functions as a representative review of contemporary painting as well as reflection of social, cultural, civic, historical, political issues through art. This year triennial is dedicated to Anniversary of 85 years of establishment of organization.


Organizer: Lithuanian Artists' Association.
Main partner: The Lithuanian National Museum of Art.
Main sponsor: Lithuanian Council for Culture.


WE INVITE ARTISTS TO SUBMIT APPLICATIONS FOR PARTICIPATION IN THE TRIENNIAL SELECTION

 

Applications are accepted until October 8, 2020, via this e-mail: evelina@ldsajunga.lt


APPLICATION SUBMISSION
1. The e-mail should contain attached photographs of works (not more than 2-4 photographs of different works, preferably jpg. files, no larger than 2 MB). Each photo must be titled this way: name_surname_artwork title_year created.
2. Please attach a text accompanying the proposed works (titles, dimensions, materials, media, technical details, exhibition order, description of the idea behind the artwork, creative series or other);
3. Attach a description of the artist's creative activity (CV) with contact information (phone number, e-mail address).
4. E-mail's subject field should be APPLICATION FOR THE TRIENNIAL. The e-mail should contain artist's name and surname.
5. A separate application form doesn't need to be filled in.


IMPORTANT:

1. No more than 4 different artworks created from 2017 can be suggested for selection; the dimensions are not limited.
2. The proposed works must correspond to the triennial's theme, concept, and keywords.
3. You can submit artworks pertaining to the genre of painting as well as painting in combination with other media, i.e. installations, objects, video art, performative acts, photography, interactive actions, documentation, etc.
4. The selection is open to the artists of all fields, members of the Lithuanian Artists' Association (as well as non-members), students.


More information: Evelina Januškaitė-Krupavičė, evelina@ldsajunga.lt, +370 671 90710.

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus (Arsenalo g. 3), "Dūmų fabrikas" (Dūmų g. 5) | Vilnius
2020 12 08 - 2021 01 31
 
Atgal