Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2017-04-11

Dėl informacijos viešinimo LDS internetiniais sklaidos kanalais

Kviečiame susipažinti su atnaujinta informacijos dalijimosi tvarka, kuri įsigalios nuo 2017 04 18
INFORMACINĖS SKLAIDOS INTERNETINIAIS LDS KANALAIS APRAŠAS patvirtintas LDS Tarybos posėdyje 2017 m. balandžio 6 d.

Lietuvos dailininkų sąjunga (LDS) dalijasi LDS galerijų, skyrių ir kūrybinių padalinių skelbiama informacija savo internetiniais sklaidos kanalais.


El. adresų duomenų bazė
LDS nariams, kurie naudojasi el. paštu ir yra pateikę asmens kontaktinius duomenis LDS administracijai, periodiškai siunčiama informacija apie LDS įvykius, kvietimai į parodas bei svarbiausius LDS narių renginius, su meno kūrėjų socialine apsauga ir kultūros politika susijusios aktualios naujienos, dailininkams skirti lokaliniai ir tarptautiniai konkursai, skelbimai apie simpoziumus, plenerus ir kitus meno įvykius, kurių organizatoriai yra LDS skyriai, galerijos ar kūrybiniai padaliniai.


Būstinės administracija informaciją siunčia LDS Vilniaus sekcijų nariams, registravusiems savo el. paštą būstinės duomenų bazėje. Taip pat būstinės administracija siunčia informaciją, kuri yra aktuali tik Vilniaus sričiai priklausantiems LDS nariams, galerijoms ir kūrybiniams padaliniams. Savo ruožtu informacija siunčiama kitų LDS teritorinių skyrių administracijoms su tikslu, kad skyrių darbuotojai informacija pasidalins su savo skyrių galerijomis, kūrybiniais padaliniais ir nariais.


Teritorinių skyrių administracija skleidžia aktualią informaciją jų skyriui priklausantiems kūrybiniams padaliniams, galerijoms, nariams bei persiunčia informaciją LDS būstinės administracijai, jei informacija yra visuotinai aktuali.


LDS skyriai, galerijos ir kūrybiniai padaliniai, norėdami paskelbti informaciją LDS nariams el. paštu, siunčia informaciją LDS administracijai, adresu info@ldsajunga.lt. Jei informacija yra aktuali tik konkrečiam teritoriniam regionui, ji siunčiama konkrečiam LDS skyriui tiesiogiai. LDS skyriai, galerijos ir kūrybiniai padaliniai gali savarankiškai naudoti LDS narių el. kontaktinę informaciją savais tikslais, tik jei yra gautas nario sutikimas.


El. adresų duomenų bazės adresais informacija platinama tik apie LDS erdvėse vykstančius projektus, parodas, renginius bei LDS skyrių, galerijų, kūrybinių padalinių organizuojamus projektus, parodas bei renginius. Taip pat skelbiama informacija apie LDS narių laimėjimus, kitas aktualijas.

 

Internetinė svetainė
LDS internetinėje svetainėje www.ldsajunga.lt skelbiama ilgalaikė ir trumpalaikė informacija. Skelbiama informacija yra viešai prieinama visuomenei.


LDS internetinėje svetainėje publikuojama ilgalaikė informacija: informacija apie LDS struktūrą, veiklos tikslus, narių sąrašas su biografiniais duomenimis, LDS Tarybos narių ir sekcijų pirmininkų sąrašas, metinės ataskaitos, publikuojami elektroniniai „Dailėraščio“ numeriai, viešinami Dailės fondo kūriniai, skelbiami LDS administracijos, galerijų kūrybinių padalinių ir kūrybinių grupių kontaktiniai duomenys.


LDS internetinėje svetainėje publikuojama trumpalaikė informacija: svarbūs pranešimai apie LDS veiklą ir aktualius įvykius, skelbimai apie LDS skyrių, galerijų ir kūrybinių padalinių organizuojamus kvietimus ir renginius bei LDS narių grupines ir personalines parodas LDS galerijose ir kitose erdvėse, dailininkams aktualūs konkursai, kvietimai dalyvauti rezidencijose ir pan. Trumpalaikiai pranešimai pašalinami iš svetainės, kai jie tampa nebeaktualūs.

 

Facebook
Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Lietuvos dailininkų sąjunga“ yra skelbiami pranešimai apie LDS veiklą ir aktualūs įvykiai, skelbimai apie LDS skyrių, galerijų ir kūrybinių padalinių organizuojamus kvietimus ir renginius, LDS narių grupinių ir personalinių parodų atidarymus, publikuojamos fotogalerijos iš renginių ir kita aktuali informacija. Skelbiama informacija yra prieinama plačiajai visuomenei.

 

„Baltic News Service" (BNS)
LDS būstinės administracija turi galimybę skelbti itin svarbią informaciją visuotinai per BNS naujienų agentūrą. Pranešimų kiekis ribotas, todėl skelbiama tik visai organizacijai itin svarbi informacija. Pranešimai, kurie yra viešinami LDS būstinės per BNS, tvirtinami LDS pirmininko.

 

INFORMACIJOS PATEIKIMAS PLATINIMUI
LDS nariai, skyriai, galerijos, kūrybiniai padaliniai, pageidaujantys, kad jų informacija būtų viešinama LDS sklaidos kanalais, privalo pateikti atitinkamo formato medžiagą. Neatitikus žemiau nurodytų reikalavimų, informacija nebus viešinama.

 

Reikalavimai:
1. Viešinami tik ta informacija apie renginius, parodų atidarymus, kurioje yra nurodyta konkreti atidarymo data, laikas, trukmė, dalyviai. Informacija turi būti atsiųsta ne vėliau, kaip 3 darbo dienos iki renginio/atidarymo.

2. Pateikiama informacija turi būti paruošta taisyklinga lietuvių kalba;
3. Informacija turi būti išsami, tvarkingai suformatuota ir aiški, su nurodytais kontaktiniais duomenimis;
4. Privaloma pateikti pakankamai išsamų spaudos pranešimą. Tekstas turi būti parengtas Word dokumente (prisegtas priedas) arba el. laiško laukelyje.
5. Vizuali medžiaga (kūrinių nuotraukos, plakatai ir pan.) pateikiama jpg formatu, siunčiama kaip laiško priedas. Būtina talpinimui soc. tinkle „Facebook“.
6. Pageidautinas visos informacijos PDF failas (reikalingas siunčiant LDS nariams el. paštu).
7. Siunčiama medžiaga neturi viršyti 5 MG.


Pagal nurodytus reikalavimus parengtą medžiagą siųsti elektroniniu paštu: info@ldsajunga.lt su prašymu išplatinti. Jei pageidaujama, kad informacija būtų skleidžiama tik per tam tikrą kanalą, reikia susisiekti su koordinuojančiu asmeniu: LDS internetinė svetainė – Evelina Januškaitė-Krupavičė, evelina@ldsajunga.lt; Facebook paskyra – Lilija Valatkienė, dailerastis.lds@gmail.com; elektroninių adresų bazė – Rūta Paitian, info@ldsajunga.lt.


Norint, kad informaciją viešintų teritorinių LDS skyrių administracija, reikia kreiptis tiesiai į skyrių.


LDS galerijų, skyrių, padalinių, LDS narių ir kt. suinteresuotų asmenų viešinimui pateikiama informacija LDS internetiniuose kanaluose sinchronizuojama, tačiau siekiant užtikrinti informacijos sklaidą visais įmanomais būdais, prašome medžiagą pateikti pagal reikalavimus visais nurodytais kontaktais.

 

LDS administracija

 
Atgal