Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Naujų narių priėmimo į LDS taisyklės

 

 

STOJIMO Į LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGĄ TAISYKLĖS

 

ATNAUJINTA
2021 m. sausio 28 d.

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Dailininkus ir dailėtyrininkus (menotyrininkus) į Lietuvos dailininkų sąjungos (toliau - LDS) narius priima LDS taryba filialų, kūrybinių padalinių arba LDS narių teikimu. Stojantysis susipažįsta su Lietuvos dailininkų sąjungos įstatais (toliau – Įstatai), laiku pateikia reikalingus dokumentus ir medžiagą.

 

2. Sprendimai dėl naujų narių priėmimo, atitinkančių Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo ir LDS įstatų reikalavimus, priimami LDS taryboje paprasta balsų dauguma slaptu balsavimu.

 

3. LDS nariu tampama bei suteikiamas meno kūrėjo statusas LDS tarybai priėmus teigiamą sprendimą ir įtraukus asmenį į LDS narių registrą, kai Meno kūrėjų ir jų organizacijų statuso suteikimo įstatymo nustatyta tvarka LR kultūros ministras pasirašo įsakymą dėl meno kūrėjo statuso suteikimo.

 

4. Stojantysis, turintis meno kūrėjo statusą, privalo informuoti LDS ir pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

 

5. Teritoriniai skyriai ir kūrybiniai padaliniai vertina stojančiųjų pateiktą medžiagą ir priima sprendimus dėl teikimo LDS tarybai savo skyrių arba padalinių susirinkimuose, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 7 LDS nariai (paprasta balsų dauguma slaptu balsavimu).

 

6. Stojantysis turi teisę tiesiogiai kreiptis į LDS tarybą dėl priėmimo į LDS. Tokiu atveju, kandidato medžiagą pirmiausia vertina LDS tarybos patvirtinta komisija ir priima sprendimus dėl teikimo LDS tarybai. Komisijoje dalyvauja ne mažiau kaip 7 LDS nariai (sprendimai priimami paprasta balsų dauguma slaptu balsavimu).

 

7. Stojantysis sumoka 30 eurų stojamąjį mokestį. Nepriimtiems į LDS grąžinama medžiaga, bet negrąžinamas stojimo mokestis. Neįstojus, apeliacijos nepriimamos (tokiu atveju stojantieji laukiami kitais metais).

 

8. Įstojusieji moka 20 eurų metinį nario mokestį, įskaitant einamuosius metus.

 

9. LDS tarybos nariai negali teikti rekomendacijų stojantiesiems.

 

10. Stojantysis raštiškai parašu patvirtina (prisiima atsakomybę), kad jo pateikti duomenys bei dokumentai (biografijos aprašas, kūrinių sąrašas ir kt.) yra teisingi.

 

11. Stojantysis privalo turėti Lietuvos pilietybę.

 

II. LDS NARIO IR MENO KŪRĖJO STATUSO SUTEIKIMO SĄLYGOS

 

12. LDS nario ir meno kūrėjo statusas suteikiamas profesionalų (aukšto meistriškumo) meną kuriančiam arba reikšmingus menotyros tyrimus atliekančiam asmeniui, jeigu šio asmens meno kūryba arba menotyros darbai atitinka bent vieną iš šių meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindų:

 

12.1. asmens meno kūryba yra teigiamai įvertinta profesionalių meno vertintojų monografijose, studijose, straipsniuose arba recenzijose / rekomendacijose ir taip pripažinta profesionalia;

 

12.2. asmens meno kūryba yra apibūdinta enciklopedijose arba įtraukta į švietimo ir mokslo ministro patvirtintas bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštesniųjų studijų ir aukštojo mokslo studijų programas;

 

12.3. asmens meno kūryba yra įvertinta Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, Lietuvos Respublikos vyriausybės meno premija, tarptautine meno premija arba profesionalaus meno konkurso laureato diplomu;

 

12.4. asmeniui už meno kūrybą, atitinkančią 12.1, 12.3 punktuose numatytus pripažinimo reikalavimus, ar už meno kūrybą vertinančius straipsnius, recenzijas, paskelbtus Lietuvos ar užsienio valstybių meno leidiniuose, ir už tiriamąją (mokslinę) veiklą atitinkamoje meno srityje suteiktas daktaro, habilituoto daktaro laipsnis;

 

12.5. asmens meno kūrinių yra įsigiję Lietuvos arba užsienio valstybių nacionaliniai muziejai ar galerijos;

 

12.6. asmeniui, aukštųjų mokyklų meno studijų dėstytojui, už meno kūrybą ir pedagoginę veiklą suteiktas pedagoginis profesoriaus ir (ar) docento vardas.

 

12.7 asmeniui, baigusiam meno doktorantūros studijas ir įgijusiam meno daktaro laipsnį.

 

III. STOJIMUI TEIKIAMI DOKUMENTAI

 

13. Stojantysis pateikia:

 

13.1. prašymą, kuriame taip pat nurodoma asmens kontaktiniai duomenys (telefonas, adresas, el. pašto adresas);

 

13.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

 

13.3. aukštojo mokslo baigimą patvirtinančio dokumento (bakalauro ir (ar) magistro diplomo) kopiją;

 

13.4. jei yra apdovanotas, diplomo ar kito dokumento, įrodančio apdovanojimą, kopiją;

 

13.5. jei suteiktas mokslo laipsnis arba pedagoginis vardas, dokumento, patvirtinantį mokslo laipsnio ar pedagoginio vardo suteikimą, kopiją;

 

13.6. jei stojančiojo meno kūrinių yra įsigiję Lietuvos arba užsienio valstybių nacionaliniai muziejai ar galerijos, dokumentus, patvirtinančius meno kūrinių įsigijimo faktą;

 

13.7. dvi spalvotas arba juodai baltas nuotraukas 3x4 cm;

 

13.8. kūrybą apibūdinančią medžiagą (pateikiama įmautėse, segtuvo formatas A4, ant segtuvo nugarėlės ir viršelio užrašoma stojančiojo vardas ir pavardė);

 

13.9. kūrybinę biografiją:

 

13.9.1. 15 - 20 kūrinių nuotraukas (papildomai galima pateikti studijų baigiamojo darbo nuotraukas);

 

13.9.2. pagrindinių parodų sąrašą ir kūrinių, įgyvendintų viešosiose erdvėse sąrašą, akcentuojant (išskiriant) duomenis apie personalines parodas Lietuvoje ir užsienyje bei duomenis apie dalyvavimą parodoje, kuri vyko atrankos būdu arba dalyvavimą konkurse. Jei dalyvavote, prašome išskirti tarptautinį pripažinimą turinčius profesionaliojo meno renginius, kuriuose individualiai ar su kolektyvu atstovavote Lietuvą;

 

 13.9.3. parodų lankstinukus, katalogus arba jų kopijas, straipsnių kopijas;

 

 13.9.4. tikslų publikuotų straipsnių apie kūrybą sąrašą (bibliografinis sąrašas);

 

 13.9.5. ne mažiau kaip 4 profesionalių meno vertintojų recenzijas / rekomendacijas pasirinktinai: ne mažiau kaip 4 dailėtyrininkų rekomendacijas, iš kurių du turi būti LDS nariai arba dvi dailėtyrininkų (gali būti ne LDS nariai) ir dvi dailininkų, LDS narių rekomendacijas (viena iš jų turi būti sekcijos į kurią stojama nario rekomendacija);

 

 13.9.6. ne mažiau kaip 5 profesionalių meno vertintojų dailėtyrininkų kritinių, analitinių straipsnių kopijas, atspindinčias asmens kūrybinę veiklą ir jos sklaidą per paskutinius 5 metus;

 

13.9.7. jei turi, monografijos (-ų) ištrauką (-as);

 

13.9.8. dailėtyrininkai LDS tarybai turi pateikti paskutinių 5 metų publikacijų sąrašą ir mažiausiai 5 pagrindinių straipsnių kopijas;

 

 13.9.9. tris kūrinius medžiagoje arba tris įgyvendintų monumentalių, tarpdisciplininio meno, scenografijos ir pan. kūrinių nuotraukas (paruoštus eksponuoti parodoje):

 - video meno, tarpdisciplininio meno dailininkai pristato nuotraukas, vaizdo laikmenas;

 - scenografai pateikia įvykdytų kūrinių medžiagą (vaizdinė medžiaga, tame tarpe nuotraukos, vaizdo laikmenos);

- skulptoriai ir monumentalistai pristato įvykdytų kūrinių medžiagą (vaizdinė medžiaga, tame tarpe nuotraukos, vaizdo laikmenos, atitinkamos srities kūrinių eskizai arba projektai).


IV. TERMINAI

 

14. Visi dokumentai ir kūriniai pateikiami teritoriniams skyriams ir kūrybiniams padaliniams iki 2021 m. gegužės 31 d. (imtinai).

 

15. Teritoriniai skyriai ir kūrybiniai padaliniai, apsvarstę pateiktą pretendentų į LDS narius medžiagą, pasirašytus protokolus pateikia LDS koordinatoriui (-ei) iki 2021 m. birželio 7 d.

 

16. LDS taryba svarstys ir priims narius į LDS ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 28 d.

 

17. Įstojusiųjų sąrašas paskelbiamas LDS tinklalapyje ir facebook paskyroje ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 5 d.

 

18. Tarybos priimtų naujų LDS narių kūriniai bus pristatyti LDS parodų salėje, kur jiems bus iškilmingai įteikti LDS nario pažymėjimai.